Definitie van de in het privacybeleid gebruikte termen

In het volgende zullen we verwijzen naar :

 • "Persoonlijke gegevens". wordt gedefinieerd als "alle informatie over een natuurlijke persoon die direct of indirect wordt of kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of van een of meer voor die persoon specifieke factoren"In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978.
 • "Service De dienst www.novabedding.be en al zijn inhoud.
 • "Uitgever of "We" NovaSYO SPRL, de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de publicatie en de inhoud van de Dienst.
 • De "Gebruiker" sectie of "Jij" de internetgebruiker die de dienst bezoekt en gebruikt.

Artikel 1 - Inleiding en rol van het privacybeleid

Het doel van dit handvest is u te informeren over de verbintenissen van de Dienst met betrekking tot de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt wanneer u de Dienst gebruikt.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, zodat u weet waarom en hoe wij uw gegevens gebruiken.

Door u op de Dienst te registreren, gaat u ermee akkoord ons ware informatie over uzelf te verstrekken. Het verstrekken van valse informatie is in strijd met de voorwaarden van de Dienst.

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wet- en regelgeving, jurisprudentie of technologische ontwikkelingen. De datum van de bijwerking zal duidelijk worden vermeld, indien van toepassing.

Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra ze online zijn geplaatst, dus controleer dit Privacybeleid regelmatig op eventuele wijzigingen.

U vindt er ook een beschrijving van uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in artikel 10 van dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op: info@novabedding.be of per post gericht aan Chau. de Mons 673, 1070 Anderlecht.

Artikel 2 - Op de Site verzamelde gegevens

De gegevens die door de Dienst worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft door de verschillende formulieren binnen de Dienst in te vullen. Voor bepaalde verrichtingen op de inhoud kan het nodig zijn dat u gegevens over u doorgeeft aan derde partners via hun eigen diensten, meer bepaald bij betalingen die u zou kunnen doen. Wij hebben geen toegang tot deze gegevens, aangezien het verzamelen en verwerken ervan onder de voorwaarden van deze partijen valt. Wij verzoeken u hun voorwaarden te raadplegen alvorens uw gegevens in deze context mee te delen.

Uw IP-adres (het identificatienummer dat aan uw computer op het internet wordt toegekend) wordt automatisch verzameld. U wordt geïnformeerd dat de Dienst een automatisch volgproces (Cookie) kan implementeren, dat u kunt voorkomen door de relevante instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden van deze Dienst.

In het algemeen kunt u de dienst www.novabedding.be bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. In ieder geval bent u niet verplicht deze informatie door te geven. Indien u weigert, is het echter mogelijk dat u niet kunt profiteren van bepaalde informatie of diensten.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar vallen als zodanig niet onder de wet, aangezien deze gegevens uw identiteit niet rechtstreeks onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van de Dienst.

Om betere inhoud en diensten aan te bieden, gebruikt de dienst www.novabedding.be de dienst Google Analytics. Google Analytics houdt uw surfgedrag op diensten van derden niet bij. De informatie over u waartoe Google Analytics toegang heeft, bevat geen persoonlijke gegevens over u.

Wij verzamelen geen zogenaamde "gevoelige" gegevens.

De contactgegevens van Gebruikers van de Dienst die zich op de Dienst hebben geregistreerd, worden opgeslagen overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978. Overeenkomstig deze wet hebben zij het recht om de door hen verstrekte gegevens in te zien, in te trekken, te wijzigen of te corrigeren. Daartoe volstaat het een verzoek in te dienen op het volgende e-mailadres: info@novabedding.be, of per post: Chau. de Mons 673, 1070 Anderlecht.

Het verzamelen door de Uitgever van Persoonsgegevens van Gebruikers vereist geen verklaring bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA).

Artikel 3 - Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is NovaSYO SPRL, met maatschappelijke zetel op het volgende adres Chau. de Mons 673, 1070 Anderlecht.

Artikel 4 - Doel van de verzamelde gegevens

De gegevens die op de formulieren van de Dienst als verplicht worden aangemerkt, zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de desbetreffende functies van de Dienst, en meer bepaald van de bewerkingen van de daarin aangeboden inhoud. De Dienst kan de gegevens van zijn Gebruikers verzamelen en verwerken: om u te contacteren in verband met de bevestiging van bestellingen of om deze op te volgen.

Artikel 5 - Ontvangers en gebruik van de verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van handelingen op de inhoud van de Dienst.

U kunt elektronische post (e-mail) van onze Dienst ontvangen, met name in het kader van nieuwsbrieven die u hebt aanvaard. U kunt vragen deze e-mails niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen via info@novabedding.be of door te klikken op de link die voor dit doel in elke aan u toegezonden e-mail is opgenomen.

Alleen NovaSYO SPRL is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, niettegenstaande de onderaannemers die NovaSYO SPRL gebruikt. Noch NovaSYO SPRL, noch haar onderaannemers verhandelen de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar Dienst.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de hieronder genoemde partijen voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe uw gegevens te gebruiken.

Artikel 6 - Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) verwerkt NovaSYO SPRL alleen persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • met uw toestemming;
 • waar er een contractuele verplichting (een contract tussen NovaSYO SPRL en u) ;
 • om te reageren op een wettelijke verplichting (uit hoofde van EU- of nationale wetgeving).

Artikel 7 - Gegevensbeveiliging

U wordt geïnformeerd dat uw Gegevens kunnen worden bekendgemaakt ingevolge een wet, voorschrift of besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit of, indien nodig, ten behoeve van de rechten en belangen van de Uitgever.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt, gewijzigd, openbaar worden gemaakt of zonder toestemming worden ingezien. Bovendien is de toegang tot uw persoonsgegevens onderworpen aan een welomschreven en gedocumenteerde beveiligingsprocedure.

Artikel 8 - Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen bij de host van de dienst, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in de wettelijke kennisgeving van de dienst, en worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, welke periode niet langer mag zijn dan 12 maanden. Na deze periode worden zij uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en op geen enkele wijze gebruikt.

Artikel 9 - Toegelaten dienstverleners en doorgifte naar een derde land van de Europese Unie

NovaSYO SPRL deelt u mee dat het een beroep doet op erkende dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners bevinden zich uitsluitend in de Europese Unie.

NovaSYO SPRL heeft er eerder voor gezorgd dat haar dienstverleners adequate waarborgen hebben ingevoerd en voldoen aan strenge voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. Deze dienstverleners vallen ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Artikel 10 - Computerrechten en -vrijheden

Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over de onderstaande rechten die u, zoals aangegeven in artikel 1 van dit privacybeleid, kunt uitoefenen door ons aan te schrijven op het hierboven vermelde postadres (Chau. de Mons 673, 1070 Anderlecht) of door een e-mail te sturen naar info@novabedding.be :

 • Het recht op informatie: wij zijn verplicht u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken (zoals beschreven in dit privacybeleid).
 • Het recht van toegang: dit is uw recht om toegang te vragen tot uw gegevens om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij bewaren; echter, vanwege de verplichting van veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens die op NovaSYO SPRL rust, wordt u geïnformeerd dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u uw identiteit bewijst, in het bijzonder door een scan of fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs voor te leggen.
 • Het recht op rectificatie: het recht om ons te vragen persoonlijke gegevens over u te rectificeren die onvolledig of onjuist zijn. Op grond van dit recht kunt u volgens de wet verzoeken om rectificatie, bijwerking, afscherming of verwijdering van uw gegevens die mogelijk onjuist, onjuist, onvolledig of verouderd zijn.
 • Het recht op wissen, ook bekend als het "recht om vergeten te worden": in sommige gevallen kunt u ons vragen de persoonsgegevens die wij over u hebben te wissen (tenzij er een dwingende wettelijke reden is om ze te bewaren).
 • Het recht op beperking van de verwerking: u hebt in bepaalde gevallen het recht ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten,
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen in een gangbaar formaat (bijvoorbeeld een .csv-bestand).
 • Het recht van bezwaar: u hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld door ons te verbieden uw gegevens te verwerken voor direct marketingdoeleinden).

De uitoefening van dit recht is echter alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties: wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme gronden of wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft het gebruik van de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden te voorkomen.

Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar Chau. de Mons 673, 1070 Anderlecht of per e-mail naar info@novabedding.be.

De toegang tot uw persoonsgegevens (of de uitoefening van andere rechten) wordt u niet in rekening gebracht. Wij kunnen u echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dat geval kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

NovaSYO SPRL heeft het recht, indien nodig, bezwaar te maken tegen verzoeken die door hun systematisch of repetitief karakter of hun aantal duidelijk misbruik opleveren.

Wij kunnen u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om enig ander recht uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden verstrekt aan iemand die niet gemachtigd is ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie over uw verzoek te verkrijgen, zodat wij u sneller een antwoord kunnen geven.

Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Deze termijn van een maand kan worden overschreden als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval brengen wij u op de hoogte en houden wij u op de hoogte.

Artikel 11 - Klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u van mening bent dat NovaSYO SPRL haar verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde autoriteit het ADP, waaraan u elektronisch een verzoek kunt richten op het volgende adres https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte.

Artikel 12 - Cookiebeleid

Wanneer u de Dienst www.novabedding.be voor het eerst gebruikt, wordt u door een banner gewaarschuwd dat informatie over uw surfgedrag waarschijnlijk wordt opgeslagen in alfanumerieke bestanden die "cookies" worden genoemd. Dankzij ons beleid inzake het gebruik van cookies kunt u beter begrijpen welke maatregelen wij nemen op het gebied van navigatie op onze Dienst. Het informeert u met name over alle cookies die op onze Dienst aanwezig zijn, hun doel en geeft u de procedure om ze in te stellen.

12.1 Algemene informatie over de cookies op de site

NovaSYO SPRL, als uitgever van deze Dienst, kan cookies installeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) om u een vlotte en optimale navigatie op onze Dienst te garanderen.

Cookies" zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang waarmee wij uw computer, tablet of mobiele telefoon kunnen herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren.

De via cookies verzamelde informatie identificeert u op geen enkele wijze bij naam. Ze worden uitsluitend voor onze eigen behoeften gebruikt om de interactiviteit en de prestaties van onze dienst te verbeteren en om u inhoud toe te sturen die op uw interesses is afgestemd. Geen van deze gegevens wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer NovaSYO SPRL uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de bekendmaking van deze gegevens bij wet, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke instantie die bevoegd is om deze gegevens te behandelen, verplicht is.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u een tabel met de verschillende soorten cookies die op de NovaSYO SPRL Dienst kunnen worden gebruikt, hun naam, hun doel en hun bewaartermijn op xxxx@yyy.be.

12.2 Uw cookievoorkeuren instellen

U kunt de plaatsing van cookies te allen tijde accepteren of weigeren.

Wanneer u de Dienst www.novabedding.be voor het eerst gebruikt, verschijnt onderaan uw scherm een banner met korte informatie over het deponeren van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u door uw navigatie op de NovaSYO SPRL Dienst voort te zetten (door bijvoorbeeld een nieuwe pagina te laden of door op verschillende elementen van de Dienst te klikken), instemt met het plaatsen van cookies op uw terminal.

Afhankelijk van het type cookie in kwestie kan uw toestemming voor het plaatsen en lezen van cookies op uw terminal vereist zijn.

12.3 Cookies die zijn vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Dienst of het enige doel hebben om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies, load balancing sessiecookies en cookies voor het personaliseren van uw interface. Deze cookies vallen volledig onder dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door NovaSYO SPRL.

12.4 Cookies die uw voorafgaande toestemming vereisen

Deze eis heeft betrekking op cookies die door derden worden verstrekt en die als "persistent" worden gekwalificeerd in die zin dat zij op uw terminal blijven totdat zij worden verwijderd of aflopen.

Aangezien dergelijke cookies door derden worden verstrekt, is het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarvan hieronder een link wordt gegeven. Deze familie van cookies omvat cookies voor publieksmeting, advertentiecookies, die NovaSYO SPRL gebruikt, en cookies voor het delen van sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, enz.). Social network sharing cookies worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Onder voorbehoud van uw toestemming kunt u met deze cookies gemakkelijk een deel van de op de Dienst gepubliceerde inhoud delen, met name via een "knop" voor het delen, afhankelijk van het betreffende sociale netwerk.

De cookies voor publieksmeting stellen statistieken op over de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de Dienst (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen de ergonomie van de dienst te verbeteren. Op de Dienst www.novabedding.be wordt een instrument voor het meten van het publiek (Google Analytics) gebruikt; het privacybeleid ervan is beschikbaar in het Frans op het volgende internetadres: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

12.5 Hulpmiddelen voor het instellen van cookies

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat het plaatsen van cookies is toegestaan. Uw browser biedt u de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of dat slechts enkele cookies worden geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de afzender ervan.

LET OP: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de weigering om cookies op uw terminal te plaatsen niettemin uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze Dienst kan wijzigen. In voorkomend geval wijst NovaSYO SPRL alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen die verband houden met de verslechtering van uw surfomstandigheden die zich voordoen als gevolg van uw keuze om de voor de werking van de Dienst noodzakelijke cookies te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen vormen geen schade en u kunt als gevolg daarvan geen schadevergoeding eisen.

Met uw browser kunt u ook bestaande cookies op uw terminal verwijderen of u informeren wanneer nieuwe cookies op uw terminal kunnen worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw surfervaring, maar u verliest alle voordelen van de cookie.

Hieronder vindt u de verschillende hulpmiddelen waarmee u de parameters van de op uw terminal geplaatste cookies kunt instellen.

12.6 Uw internetbrowser instellen

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Als u wilt weten hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder links naar de hulp die nodig is om toegang te krijgen tot het cookiemenu van uw browser.

Voor meer informatie over hulpmiddelen voor cookiecontrole kunt u terecht op de website van ADP: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Projet_de_recommandation_cookies.pdf.

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over dit cookiebeleid, neem dan contact met ons op.

12.7 Lijst van cookies

De gedetailleerde lijst van cookies die worden gebruikt op de www.novabedding.be Service is beschikbaar op het volgende adres: info@novabedding.be

Alle rechten voorbehouden - 7 mei 2022